ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសារាចរណែនាំពន្យារពេលអនុវត្ដ ការពិន័យអន្ដរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ការចេញសារាចរណែនាំនេះ ក្នុងគោលបំណងទុកលទ្ធភាព និងពេលវេលា ឲ្យបានសមស្រប ដល់វិស័យឯកជន ក្នុងការរៀបចំខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន៕

ខាងក្រោមនេះ សារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *